Український Католицький Університет Український Католицький Університет

20/12/2010

Принципи співпраці з жертводавцями

Filed under: — pkhud @ 16:52
FacebookTwitterGoogle Gmail

Затверджено Сенатом УКУ 19 вересня 2009 року у Львові

Основні принципи
пошуку коштів і співпраці з жертводавцями
Українського Католицького Університету

Український Католицький Університет є відкритою академічною спільнотою,
яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства,
професіоналів для служіння в Україні та за її межами –
в ім’я слави Божої, спільного блага і людської гідності (Місія УКУ).

Преамбула

Партнерство УКУ з благодійними організаціями, фундаціями та індивідуальними особами ґрунтується на засновку, що Університет є передусім „світоглядним”, а не комерційним проектом, а отже є не чиєюсь приватною власністю, а частиною спільного блага (common good). Благодійна діяльність має здійснюватися на основі добровільних дій жертводавця, спрямованих на служіння спільному благу та скріплення його. Адресатами благодійної діяльності є не індивідуальні особи, які працюють чи вчаться в Університеті, а всі ті, хто користає з результатів діяльності інституції при виконанні нею своєї місії. Таке розуміння благочинства дійсне і тоді, коли, скажімо, стипендію отримує окремий студент.

УКУ поділяє переконання, що благодійна діяльність полягає у добровільному обміні дарами, в якому жертводавець публічно визнає відповідність сповідуваних ним цінностей і прагнень з цінностями і прагненнями тих, хто є кінцевим адресатом його щедрості.

Традиція благодійництва закорінена у євангельських принципах милосердя, солідарності, безкорисливого служіння ближнім, а також у європейських принципах громадянського сумління, рівності, соціальної справедливості та відповідальності за добробут суспільства.

УКУ усвідомлює, що чесність і прозорість у використанні отриманих дарів є відповідальним внеском Університету у справу належного пошанування всією громадою практики благодійництва, а також помножує довіру жертводавців до неприбуткових організацій та їхньої діяльності.

Етичні принципи та обов’язки Університету у сфері пошуку коштів

1. Представник Університету зобов’язується шанувати жертводавця та отриману від нього інформацію.

2. Список жертводавців, укладений Університетом для блага спільноти, є довірочним документом цієї спільноти і не підлягає розголошенню чи використанню з неналежною метою чи задля особистої користі.

3. Університет зобов’язується стежити, щоб пожертви використовувалися за призначенням згідно з намірами та волею жертводавців.

4. У разі виникнення потреби змінити умови використання цільової пожертви, Університет зобов’язується отримати попередню згоду та чіткі інструкції від жертводавця.

5. Університет надаватиме достовірну і вчасну інформацію згідно з усталеною інституційною політикою на запити жертводавців щодо використання їхніх дарів.

6. Працівники та студенти УКУ ставитимуть місію й інтереси Університету та його жертводавців понад питання особистої користі.

7. Працівники УКУ шукатимуть і прийматимуть тільки ті пожертви, мета яких збігається з місією Університету та інституційними пріоритетами.

8. Університет забезпечує бюджетування запропонованих для підтримки проектів, належний і прозорий процес обліку пожертв і звітності за них.

9. Університет не несе правової та моральної відповідальності за дії жертводавців щодо інших їхніх фінансових чи договірних зобов’язань. Проте задля збереження доброго імені Університету його керівництво зобов’язане враховувати особливості суспільного авторитету й репутації своїх жертводавців.

Права жертводавця

10. Жертводавець має право призначити пожертвувані ним кошти для загального або цільового використання.

11. Жертводавець має право бути вповні поінформованим про місію Університету, можливі способи використання пожертвуваних дарів, здатність інституції задіювати отримані фонди з якнайбільшою користю та згідно з задумом жертводавця.

12. Жертводавець має право отримати належний звіт про використання його пожертви відповідно до його волі.

13. Жертводавець має право очікувати, що інформація про його пожертву використовується Університетом з належною пошаною та конфіденційністю, а також згідно з домовленістю та умовами чинного законодавства.

14. Жертводавець має право очікувати, що всі стосунки з особами, які представляють Університет, будуть діловими, професійними та морально виправданими.

15. Жертводавець має право знати, чи особа, яка представляє інституцію з проханням про пожертву, є волонтером, працівником Університету чи найнятим професійним пошукувачем коштів.

16. Жертводавець має право обумовити, що хотів би індивідуально отримувати інформацію про життя Університету і що його ім’я буде вилучене із загального списку розсилки для інформування жертводавців про події в УКУ.

17. Жертводавець має право вільно ставити запитання щодо життєдіяльності Університету і отримувати достовірні й прямі відповіді на них.

Права Університету

18. Стосунки між благодійником і Університетом будуються на довірі та спільності цінностей, а тому пожертва не веде до збільшення прав жертводавця (окрім обумовлених) на хід підтриманого ним проекту чи впливу жертводавця на життєдіяльність Університету загалом.

19. Метою складання пожертви на діяльність Університету з боку жертводавця не може бути отримання особистої фінансової, політичної чи іншої приватної вигоди. Під цим розуміється, що жертводавець складає Університетові пожертву виключно задля підтримки його діяльності та місії. Жоден благодійник (чи пов’язана з ним чи нею третя сторона) не може отримувати від Університету будь-яку фінансову, політичну чи особисту вигоду в обмін на складання пожертви.

20. Університет має право відмовитися від запропонованої пожертви з моральних причин або у разі незбіжності задуму жертводавця з планом розвитку Університету.

21. Університет має право припинити отримання благодійної підтримки, у разі якщо практика її надання почала суперечити первинній домовленості або ж цьому документові.

22. Університет володіє та самостійно розпоряджається майном, інтелектуальним та авторським правом, набутим у результаті використання благодійної підтримки.

23. Університет має право за згодою жертводавця вживати ім’я жертводавця, а також інформацію про надану ним пожертву в своїх промоційних кампаніях.

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress