Український Католицький Університет Український Католицький Університет

01/03/2010

Інститут літургійних наук

Filed under: — admin @ 18:45
FacebookTwitterGoogle Gmail

Інститут літургійних наук

Президент: д-р, проф. Крістіян Ганнік, – керівник наукових проєктів Інституту Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса Максіміліяна. Вюрцбурґ, Німеччина.

Засновник і почесний директор: о. др. Петро Ґаладза – директор Інституту ім. Митр. Андрея Шептицького, Університет св. Павла, Оттава, Канада.

Директор: проф. д-р Юрій Ясіновський – професор кафедри КЛАВіС УКУ і музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

Інститут літургійних наук засновано 17 листопада 1999 р. за ініціятиви о. д-ра Петра Ґаладзи, тодішнього декана богословського факультету ЛБА, який і очолив Інститут. У розбудові Інституту велику допомогу надали тодішній ректор ЛБА о. д-р Михайло Димид, директор Інституту Історії Церкви, о. д-р., а тепер владика Борис Ґудзяк, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича академік Ярослав Ісаєвич, проф. д-р габ. Крістіян Ганнік, тодішній директор Інституту славістики Вюрцбурзького університету.

Головне завдання Інституту зосереджується навколо наукового осмислення літургійно-музичної спадщини Київської Церкви та її актуалізації в сучасну добу. Це – історія і теорія літургійного співу та гимнографії, історична літургіки, укладання і вдосконалення описів і каталогів давніх літургійно-музичних збірників, публікація пам’яток церковного співу та їх адаптація до сьогоднішньої практики, організація наукових конференцій і семінарівДо співпраці запрошуються відомі фахівці з основного профілю Інституту та суміжних наук.

Початковий етап наукової праці Інституту був пов’язаний з реалізацією проєкту створення комп’ютерної бази даних «Ірмос: Репертуар української та білоруської сакральної монодії за нотолінійними ірмолоями XVI–XVIII століть» за підтримки Міжнародної асоціяції з наукового співробітництва INTAS, перший етап розробки якого завершено 2004 р. Його суть полягає у представленні за мелодично-словесними інципітами репертуару церковних піснеспівів Східного обряду, які в ранньомодерну добу вперше на всьому візантійському культурному просторі в Україні та Білорусі було переведено на новий запис музичного тексту — “київську” лінійно-мензуральну нотацію. Проєкт Ірмос став логічним продовженням опублікованого каталогу світового фонду нотолінійних ірмолоїв (1996), виправлена й доповнена інтернет-версія якого з жовтня 2014 року поетапно публікується на сайті ІЛН. Проєкт Ірмос інспірував створення видавничої серії Антологія візантійсько-слов’янської та української церковної монодії (вийшло 12 випусків). Це публікації з відповідним науковим апаратом і вступними статтями основних жанрів церковних піснеспівів за нотолінійними ірмологіонами. Видання  здійснюється у співпраці з проф. Крістіяном Ганніком (Вюрцбурзький універститет).

 

Наукове осмислення широкого кола тем з історії та теорії церковної монодії, гимнографії, історичної літургіки та візантійсько-слов’янського культурного простору відбувається на Міжнародних наукових конференціях, які організовує ІЛН від 2000 року. Перша така конференція була присвячена 300-літтю від дня виходу в світ первістка друкованого Ірмологіону (Львів 1700). Всього відбулося дев’ять конференцій, а їх матеріяли публікуються у науковому збірнику Καλοφωνία, що виходить раз у два роки у співпраці з проф. Крістіяном Ганніком (Вюрцбурзький універститет; вийшло 7 томів). Регулярно відбуваються профільні наукові семінари. Продовжує виходити серія «Історія української музики: дослідження, джерела», започаткована 1995 року в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, а тепер видається ІЛН спільно з Львівською консерваторією (вийшла 22 книжка). Вийшли друком три випуски серії «Пам’ятки української церковної музики».

Наприкінці 2013 р. спільно з канадійським університетом Альберти (д-р Наталія Пилип’юк) та ІЛН (Наталя Сиротинська) започатковано науковий проєкт Псалтеріон, матеріяли якого публікуються на сайті Інституту. Завдання проєкту полягає у науковому опрацюванні та популяризації текстів двох оригінальних збірників барокової доби – Анфологіону та Ірмологіону, які репрезентують найуживаніший літургійний репертуар Київської Церкви. В такий спосіб віднаходимо той літургійний музично-поетичний пласт, яким рясніє ліургійно-мистецька творчість Княжої та Барокової доби, поєднуючись у єдиному вимірі сакрального мислення.

Окремим напрямком праці Інституту стало започаткування освітніх церковно-музичних програм. 2001 року у Львівській консерваторії була розроблена концепція реґентської спеціялізації, літургійно-богословські та церковно-музичні програми й курси якої були створені в Інституті. На цій осново з 2005 р. почала працювати Літня реґентська школа в Унівській Свято-Успенській лаврі (всього 11). У співпраці з Інститутом були організовані Реґентський інститут Перемишльсько-Варшавської архиєпархії в Перемишлі (2007) і Дяко-реґентський коледж в Івано-Франківській єпархії (2010). Під керівництвом о. д-ра Петра Ґаладзи була створив Дяко-Реґентська Програма (2008), що була сертифікована Вченою радою УКУ.

В Інституті створена спеціялізована бібліотека (понад 4000 книг, нот і комплектів профільних наукових журналів, а також фонотека), в основному завдяки щедрим пожервам з приватних бібліотек Мирослава Антоновича, Ігора Соневицького, акад. Ярослава Ісаєвича, проф. Мирослава Лабуньки, проф. Крістіяна Ганніка, проф. Крістофа Вольфа, владики Бориса Ґудзяка, п. Володимира Пилиповича, американсько-української фундації Сейбр-Світло, а також працівників Інституту. В бібліотеці зберігаються унікальні архіви відомих дослідників українського церковного співу Мирослава Антоновича та Ігора Соневицького.

Інститут співпрацює з провідними науковцями України та з-за кордону: проф. д-р Олександра Цалай-Якименко (Полтава), д-р Наталія Серьоґіна (Санкт-Петербург), проф. д-р Крістіян Ганнік (Вюрцбурґ, Німеччина), д-р Шимон Марінчак (Кошиці, Словаччина), д-р Ольга Шуміліна (Донецьк–Львів), композитор і музиколог проф. д-р Олександр Козаренко (Львів), відомий перекладач і письменник Андрій Содомора; з науковими закладами різних профілів: кафедра музичної медієвістики та україністики (Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка), кафедра старовинної музики (Національна музична академія ім. П. Чайковського), Науково-дослідний центр церковної музики ім. прот. Димитрія Разумовського (Московська консерваторія ім. П. Чайковського), Ostkirchliches Institut (Bayerischen Julius-Maximilian-Universität zu Würzburg), Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та ін.

Потенціял Інституту дозволяє розширити й поглибити коло наукової проблематики з історії церковної монодії і гимнографії, історичної літургіки та богослов’я, культури і мистецтва візантійсько-слов’янського світу середньовіччя і ранньомодерної доби.

За 15 літ праці співробітники Інституту підготували й опублікували декілька окремих праць за основним науковим профілем:

Проф. Крістіян Ганнік

Das byzantinische Eigengut der neuzeitlichen slavischen Menäen und seine  griechischen Originale, т. 1: Vorwort, Einführung Incipitarium und Edition der Monate September bis Februar; т. 2: Incipitarium und Edition de Monate März bis August; т. 3: Incipitarium und Edition Theotokia; Index hymnorum graecorum; Index hymnorum slavicorum; Epimetra tria / вид. Christian Hannick у співпраці Peter Plank, Carolina Lutzka [=Abhandlungen Nordrhein-Westfalischen Akademie der Wissenschaften, 112; Patristica Slaviсa, 12]. Paderborn: Ferlag Ferdinand Schöningh  2006. 1619 с.

Das altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar [=Monumenta Linguae Slavicae dialecti veteris: Fontes et dissertationes, 50]. Freiburg i. Br.: Weiher 2006. 880 с.

Das Taktikon des Nikon vom Schwarzen Berge: Griechis Text und kirchenslavische Übersetzung des 14. Jahrhunderts / editert von Christian Hannick zu Zuzammenarbeit mit Peter Plank, Varolina Lutzka, Tat’jana Afanas’eva, unter Heranziehung der vortarbeiten von Irénée Doens, T. I, II. [=Monumenta linguae slavicae, T. LXII]. Freburg I. Br.: Weiher 2014. LXXIV, 622, VIII, 1, 623–1276 S.

Отець д-р Петро Ґаладза

The Theology and Liturgical Work of Andrei Sheptytsky (1865–1944) / Pontificio Istituto Orientale, Plazza s. Maria Maggiore 7, I-00185 Roma and Metropolitan Andrew Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies Saint Paul University 223 Main st. [=Orientalia Christiana Analecta, 272]. Ottawa 2004. 524 c.

Чин недільної Утрені / підгот. о. д-р. Петро Ґаладза / Інститут Східнохристиянських Студій ім. Митр. Андрея Шептицького, Канада; Інститут Літургійних Наук УКУ. Львів 2011. 138 с.

Юрій Ясіновський

Das Lemberger Irmologion: Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts / Herausgegeben und eingeleitet von Jurij Jasinovs’kyj, Übertragen und kommeniert Carolina Lutzka [=Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reiche B: Editionen, т. 24]. Köln — Weimar — Wien: Böhlau 2008. lix+509 c. (співавтор Кароліна Луцка).

Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу/ ред. Крістіян Ганнік, Ярослав Ісаєвич [=Історія української музики: Дослідження, 18 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів 2011. 468 с., 127 іл.

Десять ірмологіонів краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського [=Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського, вип. 1; Істоія української музики, вип. 21: Джерела] / Український католицький університет, Інститут літургійних наук]. Львів: В-во Львівської політехніки 2014. 180 с.

Українська церковна монодія в музично-аналітичному дискурсі [=Історія української музики, вип. 22: дослідження] / Український католицький університет, Інститут літургійних наук; Львівська національна музична академія, кафедра музичної медієвістики та україністики]. Львів: В-во Львівської політехніки 2014. 84 с.

Ірмоси канонів на Різдво Богородиці та Воздвиження  / упоряд., комент., вступ Юрій Ясіновський, ред. Крістіян Ганнік, Марія Качмар [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії / Інститут літургійних наук УКУ, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса-Максиміліяна у Вюрцбурзі, , вип. 11]. Львів: Вид-во УКУ 2015. 20 с.

Ірмоси канонів на Введення Богородиці в храм і Воскресіння / упоряд., комент., вступ Юрій Ясіновський, ред. Крістіян Ганнік, Марія Качмар [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії / Інститут літургійних наук УКУ, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса-Максиміліяна у Вюрцбурзі, , вип. 12]. Львів: Вид-во УКУ 2016. 20 с.

 

Наталя Сиротинська

Перло многоцѣнноє: Музично-поетичний світ богородичної гимнографії дискурсі / Кафедра музичної медієвістики та україністики ЛНМА / Інститут літургійних наук УКУ. Львів: Видавець Тарас Тетюк 2014. 336 с.

Отець д-р Василь Рудейко

Studien zur Geschichte des byzantinischen Orthros. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2011. 223 c.

Христос посеред нас: Впровадження у літургійне богослов’я Церков візантійської традиції / Філософсько-богословський факультет УКУ. Львів: В-во УКУ 2015. 284 с.

Сьогодні в Інституті працюють:

  • проф. д-р Юрій Ясіновський, директор;
  • проф. канд. мист. Наталя Сиротинська, координатор наукових проєктів;
  • о. д-р богослов’я Василь Рудейко, координатор досліджень історичної літургіки;
  • Марія Качмар, захистила канд. дисерт. у січні 2016 р., куратор архівів та бібіотеки;
  • с. Соломія (Тетяна Тесля), координатор освітніх програм;
  • Іван Міщенко, куратор студій музичної візантиністики;
  • Катерина Загнітко, куратор музично-літургійних студій римо-католицької церкви.

Адреса — тел.: (38-032) 240-99-40 (внутр. 127, або 271),
ел. пошта: irmos@ucu.edu.ua 
вебсторінка: www.ils.ucu.edu.ua

Львів, вул. Свєнціцького, 17; поштовий індекс 79011

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress